söndag 11 mars 2012

En mammas brev

En Mammas brev

Min tsära pojk. Ja skriivar de här breivä råsk saktat fö ja veit et du
int är na riitti rada ti läsa.

... Vi boor int na meir på sama ställä såm tå du foor heimifråån. Pappa såå
i ein tidning et ti mesta olyckona händer inom trääti kilometer heimifråån. Så för hä flytta vi
länger bort heimifråån.

Pappa ha fååi betär arbeite. Han haar nu ront 500 joon ondi se. Han
tsöör gräsklipparä på gravgååle. Ja kan int stsick åt de naa nyyan adress, fö
tömte tammerfårssara såm bood jäär förr too gatåstsylttä mässe tå di
foor så diint sko bööv byt adress naa.

Vi boor noo ritti bekväämt å bra. Vi har tilåmä en tvättmasiin. Int är
ja ritti sääker åm ä fonktionerar som e ska. Sista vikå laa ja i
tvättmasiin na liiti skåånå klääda å så drov ja i häti knåppä. Men int ha ja siit
naa ååv ti klääda saan.

Väädrä jäär är int så pöllå. Sista vikå regna ä bara tvåå gang. Föst
regna ä i fyyra da, å anna gangå hold ä påå i bara trii da. Men i mååndas
blååst ä råsk håårt. Höönå våår rååka säss moot vädrä tå ä sko värp. Hä blååst
så håårt så höönå djita värp sama äddsi trii gang fören ä vaalt fäädi.

Syster diin Maja fick båån sista vikå. Men ti ha int sagt ännu åm ä är
pojk elder flickå så vi veit int åm du är moster eldär moobroor ännu. 

Vi ha haft liiti rokåt åv pänga så nu ringd di fråån begravningsbyrå et åm
int vi betalar fö farmoors begravning inom sjuu da, så gräver di åpp
ännar.

Anders-faabroor saa, et heti palttåån såm du vila et vi sko stsick åt de
var alltför tong mä knappa å allt i hä sko ha vaali råsk dyyr ti stsick
söis. Så vi too å klifft löös knappa å laa döm i fickona.
Vi stsicka pakette mä häti modään elektrisk el-meil.

Förra vikå foor ja ti lääkarä å pappa kåm såm sällskapä. Lääkarä stack
ein röir i monnä på må å saa et ja int sko fåå tala på tie minut. Pappa diin
fråga åm an sko få tsööp heti röirä.

Igåår glöömd Jossi bilnyckla i biilä. Vi hinda vaal ritti orooli tå ä
too yvi tvåå tiim fönn Jossi fick åss uut uur biilä. För en paa vikå
saan foll Lenni i bryggeris ööltonnå. Ti fösööka noo draa åpp onå, men han
spärra så gårr einviist emoot. Liitsi vaalt kremeera i sondas, men ti
fick int ä ti slåckn förn brandkåårä kåm mä hjälppä.

Trii åv tömte förra kamraata diin döödd i sist vikå. Ein lastbiil mä
ypi lava sliira i åågi å sjonkt. Ruunar köört å han slapp uut dsinom
fönsträ men ti aader såm sat på flaka hinda int fåå neer baklokå.

Annos gaar allt som vaanlit int stseer jäär naating. Allt e såm förr.

Hälsningar fråån mamma

Ps. Ja hadd määra ti stsick na liiti penga åt de på sama gang, men tå

ja hinda liim ihoop kåväärä rej så vaal int e ååv naa dehäär gango.

Inga kommentarer: